Etapp1

 • Kursens uppbyggnad & mål
 • Vi presenterar oss
 • Varför vill jag bli god man/förvaltare?
 • Krav på god man och förvaltare
 • Vad är en god man/ förvaltare
 • Skillnad mellan god man och förvaltare
 • Överförmyndaren som myndighet
 • Överförmyndarens uppgift
 • Föräldrabalken
 • Arbestgången när man utser GM/F
 • Biståndsbedömare
 • ROLL KOLL en bra skrift som beskriver uppdraget
 • Skriv ut Tillgångsförteckningar och Årsräkningar

 
Etapp 2

 • Filmen ”Tack till alla gode män och förvaltare”
 • Repetition lektion 1
 • Vad är en (tillgångs)förteckning
 • Sambandet förteckning/årsräkning/sluträkning
 • Viktiga tider att komma ihåg
 • Övning 1 Förteckning
 • Förordnandets omfattning: Bevaka rätt/ Förvalta egendom/Sörja för person
 • Fullmakt ett alternativ?
 • HM alltid nr. 1
 • Nytt uppdrag/övertagande av uppdrag
 • Första bankbesöket/bankrutiner
 • Studera ÖF’s hemsida

 
Etapp 3

 • Repetition lektion 2
 • Förvaltningen av HM’s tillgångar: Bokföring/ Årsräkning/Sluträkning/ Redogörelse för uppdraget
 • Övning 2 Års-/Sluträkning
 • Få huvudmannens post till din adress
 • Viktiga myndigheter: Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten/Skatteverket
 • Försäkringskassan vid funktionsnedsättning: Assistansersättning/Handikapersättning/Särskilt          högriskskydd/ Bilstöd/Aktivitetsersättning/Bostadstillägg/Tandvårdsersättning/                         Arbetshjälpmedel/ Guiden funktionsnedsättning
 • Skatteverket
 • Olika Pensionsutbetalare

 

Etapp 4
 • Repetition lektion 3
 • Autogiro
 • Hemförsäkring
 • Privata medel
 • Ditt kontor/ordning och reda
 • Bokföringsprogram
 • Övning 3: lägg in övning 1 och 2 i dataprogrammet
 • Sörja för person del 2: Vårdplanering/Boende/Hemtjänst/Trygghetslarm/Bostadsanpassning/Klädinköp/   Biståndsbedömmaren
 • Viktiga lagar om vård och omsorg
 • SoL/LLS-tillhörighet 
 • Presenter & Gåvoförbud
 • Radio & TV avgifter

 Etapp 5
 • Repetition lektion 4
 • Övning 4: Tillgångsförteckning och Årsräkning
 • Att handla utanför uppdraget/konsekvenser
 • Regler gällande fast egendom/ lån/ borgensförbindelse etc.
 • Avveckla HM’s boende: Säga upp hyreskontrakt/hyra ut bostaden/Försäljning av bostadsrätt eller fastighet/·   Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt 
 • Bevaka huvudmannens rätt i dödsbo & arvskifte: Bouppteckning/ÖF medgivande till egendomens fördelning/Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo/Jävigt dödsbo/ Om make/maka avlider/   Testamente/Förbehåll för laglott/Exempel på testamente & göra förbehåll för laglott
 • Tystnadsplikt
 • När HM flyttar till annat boende
 • Orsakaker till hur skulder uppstår: Hänsynslös försäljning/Ofrivilliga kostnader/Om pengarna inte räcker/Söka fonder
 • Inkasso och indrivning av skulder
 • Skuldsanering
 • Penningtvättslagen
 • Om huvudmannen dör

 

Etapp 6
 • Filmen SÖRJA FÖR PERSON på egna villkor
 • Repetition lektion 5
 • Övningsuppgift 5 Tillgångsförteckning & Årsräkning
 • Åtgärder under uppdragets gång: Utbetalningsbesked från Försäkringskassan/Hur att ansöka fonder/·   Pension från annat land/Äktenskapsförord/Huvudmannen skriver testamente/Arvsregler/   Myndigheters beslut och överklagan/Utbetalning av arvodet, skatt och sociala avgifter/Byte av bank
 • Åtgärder vid problem med årsräkningen?
 • Hemuppgift 6: Förteckning och Årsräkning, från autentiska allegat  

 
Etapp 7

 • Repetition lektion 6
 • Övningsuppgift 6 förteckning och årsräkning
 • Rätt till arvode för utfört uppdrag
 • Arvodet består av olika delar: Extra ersättning/Ekonomisk förvaltning/Tungt uppdrag/ Kostnadsersättning
 • Vem betalar arvodet, HM eller kommunen?
 • Arvodesregler rekommendation Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sparande av räkenskaperna
 • Vad gör du om HM/anhöriga/dödsbo, överklagar ditt arvode?
 • Avsluta ett uppdrag: GM/F vill avsluta sitt uppdrag/ Om GM eller Förvaltare avlider/Om HM avlider/   Entledigande
 • Hur många uppdrag kan man ha?
 • Slutprov god man/förvaltare
 • Slutdiskussion/frågor/utvärdering

 
Etapp 8
Skriftligt slutprov görs i hemmet