Administrativ dataskyddspolicy
Innehåll:
1.   Vilka personuppgifter vi samlar in
2.   Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken               laglig grund
3.   Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till
4.   Hur vi skyddar dina personuppgifter
5.   Dina rättigheter i fråga om dataskydd
6.   Cookies
7.   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
8.   Hur förändringar görs i European Zhineng Qigongs administrativa              dataskyddspolicy och policy för cookies
9.   Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

1. Vilka personuppgifter vi samlar in
Administrativa uppgifter
Namn, kontaktuppgifter och information om vilka kurser du gått samlas in via vår hemsida när du registrerar dig på en kurs. Hemsidan sköts av huvudläraren.Vi sparar även information i samband med betalningstransaktioner. Vi skyldiga att spara den informationen som en del av vår bokföring.

 2. Hur vi kan använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
Vi sparar ovanstående uppgifter för att:
Sköta vår administration
Kontakta dig med information om vår verksamhet
Kontakta dig med information om kurser du är anmäld till.
 
Vilken är vår lagliga grund för att spara personuppgifter?
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i de flesta fall samtycke från dig. Detta sker vanligtvis i samband med registrering till en kurs. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Detta gör du genom att kontakta oss (se punkt 9). Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ditt samtycke är giltigt i 7 år.
I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att behandla dina uppgifter. Ett exempel på en sådan lag är bokföringslagen. 

 3. Vem vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Vi kan komma att dela dina personuppgifter endast med myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 
4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Informationen delas endast med med de som arbetar med en kurs. Registret förvaras säkert och dit har endast personer som är utsedda att arbeta med det tillgång. 

 5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss (se punkt 9).
 
6. Cookies
Vi samlar inte in cookies.
 
7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för det syfte i vilket vi samlade in dem och behandlar dem för, eller så länge som det krävs enligt lag. Exempel på hur länge vi sparar dina uppgifter:
Administrativa uppgifter (Namn, kontaktuppgifter och information om vilka kurser du gått): sparas i 7 år från att samtycket sist förnyades, så att vi kan utfärda nytt intyg ifall du tappat bort detta.
Information som sparas på grund av bokföringslagen: 7 år plus utgången av då gällande bokföringsår.
 
8. Hur förändringar görs i BS BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTING administrativa dataskyddspolicy och policy för cookies
I vår verksamhet pågår hela tiden ett arbete för att kunna erbjuda våra kunder bättre tjänster och produkter varför det kan bli förändringar av vår dataskyddspolicy över tid. Vi kommer alltid ha våra kunders rättigheter i fokus när vi uppdaterar vår policy. Det är viktigt för oss att ha en policy som inte inskränker våra kunders rättigheter. Blir det betydande förändringar på vår policy så kommer vi att meddela detta på ett tydligt sätt enligt rådande lagstiftning.
 
9. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten
Personuppgiftsansvarig är BS BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTING. Du når vårt dataskyddsombud på  bjarnesolberg@telia.com
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.