Etapp1

 • Kursens uppbyggnad & mål
 • Vi presenterar oss
 • Varför vill jag bli god man/förvaltare?
 • Krav på god man och förvaltare
 • Vad är en god man/ förvaltare
 • Skillnad mellan god man och förvaltare
 • Överförmyndaren som myndighet
 • Överförmyndarens uppgift
 • Föräldrabalken
 • Arbestgången när man utser GM/F
 • Biståndsbedömare
 • ROLL KOLL en bra skrift som beskriver uppdraget
 • Skriv ut Tillgångsförteckningar och Årsräkningar

 
Etapp 2

 • Filmen ”Tack till alla gode män och förvaltare”
 • Repetition lektion 1
 • Vad är en (tillgångs)förteckning
 • Sambandet förteckning/årsräkning/sluträkning
 • Viktiga tider att komma ihåg (Förteckning/Årsräkning/Sluträkning)
 • Övning 1 Förteckning
 • Förordnandets omfattning

       ·  Bevaka rätt/ Förvalta egendom/Sörja för person

 • Fullmakt ett alternativ?(Framtidsfullmakt)
 • HM alltid nr. 1
 • Nytt uppdrag/övertagande av uppdrag (1:a och 2:a mötet med huvudmannen)
 • Första bankbesöket/bankrutiner
 • Studera ÖF’s hemsida

 
Etapp 3

 • Repetition lektion 2
 • Förvaltningen av HM’s tillgångar

       ·  Bokföring
       ·  Årsräkning/Sluträkning
       ·  Redogörelse för uppdraget

 • Övning 2 Års-/Sluträkning
 • Få huvudmannens post till din adress
 • Viktiga myndigheter

       ·  Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten/Skatteverket

 • Försäkringskassan vid funktionsnedsättning

       ·  Assistansersättning, Handikapersättning, Särskilt- högriskskydd, Bilstöd, Aktivitetsersättning,                                  Bostadstillägg, Tandvårdsersättning, Arbetshjälpmedel, Guiden ”Funktionsnedsättning”

 • Skatteverket  
 • Olika Pensionsutbetalare/ pension från annat land

 
Etapp 4

 • Repetition lektion 3
 • Autogiro
 • Hemförsäkring
 • Privata medel
 • Ditt kontor/ordning och reda
 • Bokföringsprogramet  God Man Redovisning
 • Övning 3 lägg in övning 1 och 2 i dataprogrammet
 • Sörja för person del 2

       ·  Vårdplanering
       ·  Boende
       ·  Hemtjänst
       ·  Trygghetslarm
       ·  Bostadsanpassning
       ·  Klädinköp
       ·  Biståndsbedömmaren

 • Viktiga lagar om vård och omsorg
 • SoL/LLS-tillhörighet 
 • Presenter & Gåvoförbud
 • Radio & TV avgifter

 
  Etapp 5

 • Repetition lektion 4
 • Övning 4 Tillgångsförteckning och Årsräkning
 • Att handla utanför uppdraget/konsekvenser
 • Regler gällande fast egendom/ lån/ borgensförbindelse etc.
 • Avveckla HM’s boende

       ·  Säga upp hyreskontrakt, hyra ut bostaden
       ·  Försäljning av bostadsrätt eller fastighet
       ·  Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

 • Bevaka huvudmannens rätt i dödsbo & arvskifte

        ·  Bouppteckning
        ·  ÖF medgivande till egendomens fördelning
        ·  Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
        ·  Jävigt dödsbo/ Om make/maka avlider
        ·  Testamente/Förbehåll för laglott
        ·  Exempel på testamente & göra förbehåll för laglott

 • Tystnadsplikt
 • Viktiga saker när HM flyttar till annat boende
 • Orsakaker till hur skulder uppstår

       ·  Hänsynslös försäljning
       ·  Ofrivilliga kostnader

 • Om pengarna inte räcker

       ·  Hur att söka fonder

 • Inkasso och indrivning av skulder
 • Skuldsanering
 • Penningtvättslagen
 • När HM dör

 
Etapp 6

 • Filmen SÖRJA FÖR PERSON 2.0 på egna villkor
 • Repetition lektion 5
 • Övningsuppgift 5 Tillgångsförteckning & Årsräkning
 • Utbetalningsbesked från Försäkringskassan
 • Äktenskapsförord
 • HM skriver testamente
 • Arvsregler
 • Överklagande av myndigheters beslut
 • Utbetalning av arvodet, skatt och sociala avgifter
 • Byte av bank
 • Problem med årsräkningen?
 • Hemuppgift 6 Förteckning och Årsräkning, från riktiga allegat  

 
Etapp 7

 • Repetition lektion 6
 • Övningsuppgift 6 förteckning och årsräkning
 • Rätt till arvode för utfört uppdrag

       ·  Arvodet består av olika delar
       ·  Extra ersättning/Ekonomisk förvaltning/tungt uppdrag/
          /Kostnadsersättning
       ·  Vem betalar arvodet, HM eller kommunen?

 •  Arvodesregler rekommendation från SKL
 •  Sparande av räkenskaperna
 •  Vad gör du om HM/anhöriga/dödsbo, överklagar ditt arvode?
 •  Avsluta ett uppdrag

       ·  GM/F vill avsluta sitt uppdrag

       ·  Om GM eller Förvaltare avlider

       ·  Om HM avlider
       ·  Entledigande

 • Hur många uppdrag kan man ha?
 • Information om slutprovet god man/förvaltare
 • Slutdiskussion/frågor/utvärdering

 
Etapp 8 (Hemuppgift)

 • Repetitionsfrågor hela kursen
 

Etapp 9 Skriftligt slutprov (Hemuppgift)